february, 2021

Event OverTAGALOGKapag  Nakarehistro Paki iwanan  Ang  Iyong  Pangalan at Numero ng Telepono para Matawagan namin kayo sa loob ng 48 oras o dalawang arawYear Around Event (2021) Event Type :Immigration Event,San Jose

Event Details

Nagrerehistro po kayo para sa AILA Virtual Citizenship Workshop sa SABADO ika 6 ng Pebrero 2021

Kapag  Nakarehistro Paki iwanan  Ang  Iyong  Pangalan at Numero ng Telepono para Matawagan namin kayo sa loob ng 48 oras o dalawang araw

 

 

Gawin ang mga  3 madaling hakbang na Ito:

1 . Maingat na basahin ang mga tagubilin

2 . Magrehistro 

3  Maghintay ng mga 2 araw  para tawagan namin kayo (susubukan naming tawagan kayo ng 2 beses)

 

Kung kayo ay karapat-dapat na  mag-aplay, tutulungan kayo ng mga abugado sa imigrasyon at mga kinatawan ng akreditado ng DOJ. Ang natanggap ninyong tulong sa pagkamamamayan ay LIBRE ng singil, at ang lahat ng impormasyon ay pinananatiling kumpidensyal. Makakatanggap  rin kayo ng mga mapagkukunan upang matulungan kayong mag-aral para sa pakikipanayam sa pagkamamamayan.

Kung hindi kayo karapat-dapat na mag-apply, magbibigay kami ng isang konsultasyong LIBRENG imigrasyon sa ibang araw.

Dahil sa mga  limitasyon dala ng COVID-19 at Shelter-in-Place, hindi namini masisiguro na makakatanggap kayo ng mga serbisyo.

Salamat sa iyong kooperasyon, pasensya, at pag-unawa.

Taos-puso, AILA

Ano ang kailangan ninyong gawin:

 • Dapat kayong mag-apply nang personal. Walang ibang maaaring mag-apply para sa iyo.
 • Ihanda ninyo ang lahat ng iyong kinakailangang dokumento. Tingnan ang listahan sa ibaba para sa mga kinakailangang dokumento.

Ang mga Kinakailangang Dokumento:

 • Lawful Permanent Resident Card o “Green Card” 
 • Social Security Card, State .D. o Lisensya sa Pagmamaneho
 • DMV H6 Report  (opsyonal para sa mga walang anumang traffic citation)
 • Mga Court Records  para sa lahat ng pag-kaaresto (kahit na selyado o naalis na)
 • Mga address kung saan ka nanirahan sa nakaraang 5 taon
 • Kasaysayan sa trabaho sa nakaraang 5 taon (Pangalan ng mga employer, kumpletong mga address, trabaho / posisyon, at mga petsa mula simula hanggang katapusan)
 • Impormasyon ng Kasalukuyang Asawa (kumpletong pangalan, petsa ng kapanganakan, petsa ng kasal, petsa at lugar na asawa ay naging mamamayan ng Estados Unidos o A #, kung green card holder)  
 • Kung dati kang kasal, magdala ng impormasyon ng LAHAT ng mga dating asawa (kumpletong pangalan, petsa ng kapanganakan, petsa ng kasal at petsa ng katapusan ng kasal)
 • Impormasyon ng lahat ng iyong mga anak (kumpletong mga pangalan, mga petsa ng kapanganakan, kumpletong mga address at A #, kung green card holder)
 • Kung ang iyong mga magulang ay / ay U / S. mga mamamayan (kumpletong pangalan, petsa ng kapanganakan, bansa ng kapanganakan at petsa na sila ay naging mamamayan ng Estados Unidos) A # kung mayroon sila
 • Mga petsa ng lahat ng mga paglalakbay sa labas ng U.S sa loob ng huling 5 taon (mga petsa ng pag-alis at pagbalik sa U.S.)
 • Para sa mga kalalakihan, Impormasyon sa Selective Service (rehistradong numero at petsa ng pagrehistro)
 • Kung kayo ay hindi kwalipikado para sa hindi pagbayad ng USCIS Fee para sa pagkamamamayan ang bayad sa USCIS ay $ 725 (kung kayo ay 75 taong gulang pataas, magbabayad lamang po kayo ng $ 640). Pwede kayong magbayad ng Personal Check o Money Order at isulat sa pangalan: Department of Homeland Security

UPANG MAG-APLAY PARA SA MGA WAIVER NG BAYARAN

Upang mag-aplay para sa mga waiver sa bayad, dapat ninyong:

Ibigay ang inyong pinakabagong Federal Income Tax Return (mga form 1040 at W2s) o Ibigay ang Liham ng Benepisyo sa Publiko (tulad ng mga Food Stamo  Cash Aid,  SSI. at iba pa…) o paystub para sa pinakabagong buwan.

Time

Year Around Event (2021)

Register to this event

Registration is closed at this time.

Can not make it to this event?Change my registration

Connect with us to build a partnership

Join our the partenr mailing list to receive the latest news and updates from our team and start the journey as a partner.

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest